تقویم اجرایی کنگره بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران


تقویم کنگره

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان
ارسال خلاصه مقاله 1397/8/2 1397/9/15
برگزاری کنگره 1397/10/12 1397/10/14
ثبت نام در کنگره 1397/8/15 1397/10/10
ثبت نام در کارگاه 1397/9/24 1397/10/10

کنداکتور اجرایی کنگره