برنامه اجرایی بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران


برنامه اجرایی بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران

برنامه اجرایی بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید


دانلود برنامه روز اول


دانلود برنامه روز دوم


دانلود برنامه روز سوم


دانلود برنامه هر سه روز کنگره